Головна » Файли » Відгуки на автореферати » журналістика [ Додати матеріал ]

ВІДГУК на автореферат дисертації ТИТАРЕНКО МАРІЇ ОЛЕКСІЇВНИ «СВІТОГЛЯДНА ПУБЛІЦИСТИКА: СЕМАНТИКА, АКСІОЛОГІЯ, АНТРОПОМОДЕЛІ»
08.06.2012, 09:19

ВІДГУК

на автореферат дисертації

ТИТАРЕНКО МАРІЇ ОЛЕКСІЇВНИ

«СВІТОГЛЯДНА ПУБЛІЦИСТИКА:

СЕМАНТИКА, АКСІОЛОГІЯ, АНТРОПОМОДЕЛІ»,

поданої до захисту на здобуття

наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій

зі спеціальності 27.00.04 – теорія та історія журналістики

     Актуальність дисертаційного дослідження Титаренко М.О. не викликає сумнівів, адже у ньому розвиваються та доповнюються вже відомі в журналістикознавстві напрацювання у площині вивчення теорії та історії публіцистики. Дисертантка розширює уявлення науковців про цю проблему тим, що пропонує якісно змінити наукову парадигму її вивчення, оновити понятійний апарат, зокрема – застосувати концепт «світоглядна публіцистика», переосмислити явище публіцистики в світлі новітніх інформаційних тенденцій, коли наплив інфожурналістики призвів до усунення самого явища світоглядності на марґінеси комунікації. Відзначимо, що у роботі акцентовіано на потребі багаторівневого прочитання публіцистичного макротексту: семантичний, аксіологічний, антропологічний, онтологічний, гносеологічний, історичний рівні.

     В авторефераті чітко схарактеризовано засади світоглядної публіцистики. Дисертантці вдалося з’ясувати семантику публіцистики на основі моніторингу тих дефініцій, що побутують в сучасних медіа-студіях, та нової типологічної системи. Вона змогла по-новому актуалізувати класику журналістикознавства – концепт світоглядної публіцистики у працях М. Шлемкевича, окресливши  її модерну рецепцію в межах сучасності. Цілком слушні спостереження, висловлені дисертанткою, щодо співвідношення понять «світоглядна публіцистика – інфожурналізм». Розвиваючи свої положення, вона обґрунтовано доводить макротекстуальну природу світоглядної публіцистики, визначає її аксіосферу та вказує на її етносоціонічне підґрунтя, виокремлює світоглядну та ідеологічну публіцистику на підставі ключових детермінант та розкриває сутність медіа-антропомоделі Homo Informaticus як репрезентанта інфосуспільства (з перевагами та недоліками, детермінованими сучасними медіа). Суть цього дослідження спрямована на моделювання, за авторкою, українського мультиплікату, який можливий шляхом спроектування на інфолюдину автентичних антропомоделей українських публіцистів-мислителів, «зокрема, це «цілий чоловік» І. Франка, homo politicos М. Шлемкевича, «монадна особистість» С. Кримського та «модуль-особистість» В. Буряка» (с. 4). Таким чином у роботі простежується чіткий шлях розвитку наукової концепції – від постановки проблеми до перспектив її вирішення.

Робота цінна тим, що у ній впроваджено у науковий обіг інтеґральне ви-значення «публіцистики» як складного соціокультурного феномену, що одночасно виявляється у сферах журналістики, літератури, філософії, релігії, полі-тики та науки та «актуалізується на різних рівнях (стиль, метод, жанр, метатекст, професія, наука, світогляд, явище)». Дисертантка вважає парадигми публіцистики самодостатніми, історично зумовленими, семантично та типологічно розгалуженими. На високому науковому рівні розглянуто нею «теорію макротекстуальної, аксіологічної та етносоціонічної природи світоглядної публіцистики як макротексту, що акумулює та диспонує інваріантні цінності; принципи діалогізму, емпатії, «третьої правди», миротворчості; риторичні засади етосу, логосу, патосу» (с. 5). У контексті новітніх інформаційних тенденцій вона зробила спробу удосконалити розуміння мережевої синергії (співдії інформаційного, аналітичного та публіцистичного жанрового секторів журналістики), наголосивши на якісно нових мережевих характеристиках: полілог, гіпертекст, мультимедіа, інтерактивність та ін.

      Зазначимо, що подана до захисту робота чітко структурована, дисертанткою вироблена послідовна методика аналізу та систематизовано основні спостереження. Представлене до захисту дисертаційне дослідження Титаренко Марії Олексіївни науковою новизною, обґрунтованістю основних положень, викладених у 15 публікаціях, фаховим аналізом матеріалу відповідає вимогам ДАК України, а її авторка заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій зі спеціальності 27.00.04 – теорія та історія журналістики.

 

Д.н.с.к., зав.кафедри журналістики

ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Василик Любов Євгенівна

 

Категорія: журналістика | Додав: sonata | Теги: світоглядна публіцистика
Переглядів: 1954 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]